Категории

Електронни везни Avery-Berkel® M Series

Сортиране по:
6 продуктa
Електронна везна Avery-Berkel® M 100

Електронна везна Avery-Berkel® M 100

Ин­тег­ри­ран ком­пак­тен ди­зайн, ос­во­бож­да­ващ цен­но прос­транс­тво на щан­да
Вгра­ден гра­фичен дис­плей за кли­ен­та
Вгра­ден гра­фичен дис­плей за опе­ра­то­ра

виж повече

3481,20 лв.
Електронна везна Avery-Berkel® M 200

Електронна везна Avery-Berkel® M 200

Ди­зайн с ку­ла
Из­не­сен на ку­ла­та гра­фи­чен дис­плей за кли­ен­та
Вгра­ден гра­фи­чен дис­плей за опе­ра­то­ра

виж повече

3882,54 лв.
Електронна везна Avery-Berkel® M 202

Електронна везна Avery-Berkel® M 202

Ди­зайн с ку­ла
Из­не­сен на ку­ла­та двус­тра­нен гра­фи­чен дис­плей – под­дър­жа ви­зу­ал­ния кон­такт меж­ду кли­ент и опе­ра­тор
Из­клю­чи­тел­но бърз пе­чат от 150 мм/сек – по­доб­ря­ва об­служ­ва­не­то, на­ма­ля­ва опаш­ки­те

виж повече

3847,34 лв.
Електронна везна Avery-Berkel® M 300 Self-service scale

Електронна везна Avery-Berkel® M 300 Self-service scale

Бър­зо и лес­но са­мо­об­служ­ва­не – уве­ли­ча­ва за­до­волс­тво­то на кли­ен­ти­те и Ви спес­тя­ва пер­со­нал
Ат­рак­тив­на и здра­ва кла­ви­а­ту­ра със 104 про­дук­та за ди­рект­но из­би­ра­не
До­пъл­ни­тел­ни 40 про­дук­то­ви кла­ви­ша дос­тъп­ни на дол­на­та кла­ви­а­ту­ра

виж повече

3978,77 лв.
Електронна везна Avery-Berkel® M 400

Електронна везна Avery-Berkel® M 400

Ди­зайн с кон­зо­ла – за по-доб­ро вза­и­мо­дейс­твие с кли­ен­та 
Из­не­се­ни на кон­зо­ла­та гра­фи­чени дис­плей за кли­ент, гра­фи­чен дис­плей за опе­ра­тор и кла­ви­а­ту­ра
Из­клю­чи­тел­но бърз пе­чат от 150 мм/сек – по­доб­ря­ва об­служ­ва­не­то, на­ма­ля­ва опаш­ки­те

виж повече

3992,86 лв.
Електронна везна Avery-Berkel® M 500 Hanging scale

Електронна везна Avery-Berkel® M 500 Hanging scale

Ви­ся­що блю­до – иде­ал­но за про­даж­ба на пряс­на ри­ба
Дис­плей и кла­ви­а­тура на ни­во­то на очи­те
Из­клю­чи­тел­но бърз пе­чат от 150 мм/сек – по­доб­ря­ва об­служ­ва­не­то, на­ма­ля­ва опаш­ки­те
Ин­тег­ри­ран ка­се­тъ­чен прин­тер за лес­но и бър­зо пре­за­реж­да­не на хар­ти­я­та

виж повече

4732,16 лв.