Категории

Многоравнинни биоптични баркод скенери

Многоравнинните баркод скенери от серията Magellan, използват сканираща машина в две равнини (хоризонтална и вертикална), с които сканират продукта едновременно от пет страни (ляво, дясно, отзад, отпред и отдолу). Това спестява необходимостта от ориентиране баркода на продукта и драматично ускорява производителността на касиера. Изключително полезна е възможността за монтиране на везна в скенера, с което се постигат следните цени: 
- елиминиране на злоупотреби от клиенти на везни за самообслужване 
- грешки при разтегляне на продуктите 
- спестяване от скъпи електронни везни, консумативи и раздут персонал 
- вътрешен контрол на персонала
Сортиране по:
9 продуктa
Баркод скенер Datalogic Magellan 8500Xt  със SurroundScan® 3D scanning система

Баркод скенер Datalogic Magellan 8500Xt със SurroundScan® 3D scanning система

Мно­го­рав­нин­ния бар­код ске­не­р Magellan® 8500Xt, из­полз­ва две не­за­ви­си­ми, па­ра­лел­но ра­бо­те­щи ска­ни­ра­щи ма­ши­ни. С по­мощ­та на па­тен­то­ва­на­та сис­те­ма SurroundScan™ се пос­ти­га пъл­но 3D ска­ни­ра­не на про­дук­та от всич­ки­те шест стра­ни (ля­во, дяс­но, от­зад, от­пред, от­го­ре и от­до­лу). То­ва спес­тя­ва не­об­хо­ди­мост­та от ориен­ти­ра­не бар­ко­да на про­дук­та и дра­ма­тич­но ус­ко­ря­ва про­из­во­ди­тел­ност­та на ка­си­е­ра. Ско­рост­та на ска­ни­ра­не е до­пъл­ни­тел­но по­ви­ше­на до не­ве­ро­ят­ни­те 6400 ска­ни­ра­ния в се­кун­да с 64 ска­ни­ра­щи ли­нии. До­пъл­ни­те­лен плюс е, че то­ва се пос­ти­га при нис­ки обо­ро­ти на дви­га­те­ля (6000 об/мин), ко­е­то му га­ран­ти­ра дъ­лъг жи­вот. Всич­ки те­зи ха­рак­те­рис­ти­ки зас­лу­же­но оп­ре­де­лят Magellan® 8500Xt ка­то: “Скенер N:1 в света!”

виж повече

3030,58 лв.
Баркод скенер Datalogic Magellan® 8300

Баркод скенер Datalogic Magellan® 8300

Datalogic Magellan® 8300 e високо производителен "5-странен" скенер с две оптични системи за работа при средни натоварвания. Чудесна производителност, високо качество и надеждност.

виж повече

1631,77 лв.
Баркод скенер Datalogic Magellan® 8400

Баркод скенер Datalogic Magellan® 8400

Datalogic Magellan® 8400 e изключително производителен 5-странен дву-оптичен скенер за оборудване на каси. Подобрява ефикасността на оператора, чрез четене от първи път. С Magellan® 8400 на Datalogic Scanning се постигат високи нива на продуктивност.

виж повече

1770,24 лв.